Protecció de dades i drets d'autor d'aquest web
 
En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.
 
Els drets d’autors, els textos, les imatges, les animacions i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de Dosis Disseny (Marc Calvet Pujolà), amb adreça www.dosisdisseny.com, amb seu i domicili social a:
 
Carrer Cúbias, 34
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. +34 972 822 503
40530549H
 
Per tant, Dosis Disseny (Marc Calvet Pujolà) està degudament autoritzada per utilitzar el material publicat.
 
Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de Dosis Disseny (Marc Calvet Pujolà).
 
Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.dosisdisseny.com són de titularitat exclusiva de Dosis Disseny (Marc Calvet Pujolà) i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.
 
 
Data protection and copyright of this website
 
In compliance with the provisions of organic law 15/1999, of 13th December, about personal data protection, we inform you that the personal data contained in this website will be treated in the strictest confidence and will be used only for the purposes expressed in each case.
 
As far as the copyright of the website is concerned, the texts, images, animations and all other contents are the exclusive property of the Dosis Disseny (Marc Calvet Pujolà), whose address is www.dosisdisseny.com, and whose business address is:
 
Carrer Cúbias, 34
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. +34 972 822 503
40530549H
 
The Dosis Disseny (Marc Calvet Pujolà) is duly authorized to use the material published.
 
Any act of transmission, distribution, loan, reproduction, commercialization, storage, public communication or transformation, in part or whole, requires the express written permission of the Dosis Disseny (Marc Calvet Pujolà).
 
As far as the intellectual property rights are concerned, the contents and graphic elements contained in the website www.dosisdisseny.com are the exclusive property of the Dosis Disseny (Marc Calvet Pujolà) and they are considered to be protected works in conformity with Legislative Royal Decree 1/1996, of 12th April, which approved the revised text of the Law of Intellectual Property. The international treaties on the issue are also applicable.
X
+34 972 822 503
info@dosisdisseny.com
Accepto política de privacitat / Agree Privacy Policy